×

Adecco Việt Nam cung cấp các giải pháp nguồn nhân lực toàn diện, đặc biệt trong các lĩnh vực Tài chính & Pháp luật, Bán hàng và Tiếp thị, Cơ khí và Kỹ thuật.


Adecco Vietnam would like to inform you on 27th July 2014, 08:30 - 18:00, Adecco.com.vn and all subsidiary websites will be temporarily unavailable due to web maintenance. Sorry for the inconvenience caused.